1

"ДА ЖИВЕЕШ, ЗНАЧИ ДА СЕ БОРИШ. РОБЪТ- ЗА СВОБОДАТА СИ, А СВОБОДНИЯТ - ЗА СЪВЪРШЕНСТВО"
Ако не сте привърженик на профанизирането на българската култура, ако не се срамите да се наречете българин, то добре дошли и нека бъдем приятели, ако ли не -
вървете си поживо, поздраво.

понеделник, август 12, 2013

Дигитална библиотека „Вакарел – минало песен и вяра”Екипът на Народно читалище „Заря 1902г.” с. Вакарел започва реализирането на проект по грантовата схема за финансиране на иновативни проекти 2013г. на Програма „Глоб@ни библиотеки в категорията е-култура.  

 "ВАКАРЕЛ - МИНАЛО, ПЕСЕН, ВЯРА Проектът „Създаване на дигитална библиотека "Вакарел – минало, песен вяра” към библиотеката на Народно читалище „Заря 1902” ще въведе качествено нова услуга за населението, притежаващите вилни имоти в околността, хората свързани със селото по произход и представителите на диаспората в с. Задунаевка, Одеска обл., Украйна. Реализирането на проекта включва  изработка на сайт за дигитална библиотека, на който подбраните, дигитализирани и обработени материали ще бъдат организирани в: колекция „Историческо минало” с раздели „Книги”, „Статии” „Архивни документи”, „Митове и легенди”; колекция „Етнография” с раздели „Книги”, „Статии”; колекция „Стоян Ватралски – писател и общественик, първият българин завършил Харвардския университет в САЩ” с раздели „Биография на Стоян Ватралски”, „Дигитални произведения на Стоян Ватралски”, „Статии и писма” от и до Стоян Ватралски; колекция „Храмове и манастири във Вакарелската планина”, арт колекция, включваща „Галерия – снимки и пощенски картички”, „Документален филм за историческото минало на Вакарел”, „аудио и видео записи на автентични народни песни от Вакарел”, „Видеоклип за храмовете и манастирите във Вакарелската планина”.
Ще се  дигитализират знакови книжни документи с историческа стойност за местния край, публикации, свързани с местния фолклор, непознати за местната общност. В дигиталната библиотека своето място ще намери електронна етнография на вакарелския край, която ще представи пред публиката веществената култура, обичайно обредната и празничната култура на населението.
Проектът включва заснемане на документален филм за историческото минало. Ще се направи аудио видео запис на около 60  възстановени автентични народни песни. Ще се изработи видеоклип за храмовете и манастирите.
Проектът е структуриран по начин, който да осигури предоставянето на иновативна е - услуга, за справянето с част от проблемите на местната общност.
Изработването  на   сайт  с организирано е–съдържание за местното културно наследство, ще бъде  важен елемент и носител на информация и идентифицирането на местния човек в местната общност. Ще се провокира промяна на гледната точка  на местното гражданско общество. Ще създадем динамичен канал за диалог с местното население.  Ще привлечем различни  аудитории към каузите на библиотеката, като потенциални потребители хора, които поради ангажираност рядко посещават библиотеката. Библиотеката, като водеща организация ще формира целите,  ще определя стратегиите  за постигането им  и ще координира дейностите. Ще определя какви задачи трябва да се изпълнят, от кого, кой за какво отговаря и т.н. Специалистите  от библиотеката и читалището,  ще ръководят и координират работата на доброволците по цялостното  изпълнение на проекта. Ще организират работата по проекта чрез открита комуникация и общ диалог между екипа, доброволците, участниците в проекта и местната общност. Ръководството на читалището и ръководителят на проекта ще наблюдава дейността и нейното изпълнение по план.
Обща цел на проекта:
Да се създаде  дигитална библиотеката с организирано местно е - съдържание с което да опазим, развием и популяризираме местното – историческо и културно наследство, и превръщането му във фактор за сближаване  и удовлетворяване на духовните потребности за утвърждаване идентичността на местната общност.  
Специфични цели:
1. Формиране на политика за  опазване на културно – историческото  наследство във Вакарел.
2. Прилагане на съвременните компютърни технологии за експониране, интерпретиране и реклама на културно-историческото наследство.
3. Засилване приноса и ролята  на библиотеката  за опазване и предаване на поколенията на  културното наследство на с.Вакарел и съвместно с местната общност да издигнем културния имидж на селото.
4. Да провокираме интерес към селото в живеещите в околните селища и  предпоставим  опосредствано  развитието на туризма на територията на с.Вакарел.

Целеви групи на проекта:
Първата целева група са: деца  между 6 и 14 годишна възраст в с.Вакарел.
С реализирането на проекта представителите на тази целева група посредством арт колекцията и най-вече чрез заснетия документален филм ще бъдат заинтригувани от историята на родното село.
 Втора целева група са : деца  между 14 и 16 годишна възраст в с.Вакарел.
 Реализирането на проекта ще позволи на представителите на тази целева група  да черпят необходимите им знания за селищна и родова история, необходими им за учебния процес.  
Третата  целева група са : младежи  между 16 и 29 годишна възраст в с.Вакарел.
 Значението на тази целева група произтича от характера на проекта и неговите дейности, които в крайна сметка трябва да създадат условия за ангажиране на младите и активни хора от населението.
Четвърта  целева група са : от 29 до 60 годишна възраст в с. Вакарел.  
Това са и хората които поради ангажираността си,  по - рядко влизат в библиотеката, затова и те са наш обект. Ще удовлетворим потребността им, чрез създаването на  дигитална библиотеката, по - интересен и нов начин да научат за възможностите и потенциала на библиотеката.
Пета целева група са : живеещите в околните вилни селища, хората с произход от Вакарел или свързани със селото, както и представители на диаспората в с. Задунаевка. С реализирането на проекта и с възможностите на новите технологии и е-включването ще ги направим съпричастни с историята и културните достижения на района в който са избрали да живеят, пребивават,  или пък произходът на дедите ги свързва.
Какви потребности ще бъдат удовлетворени:
Ще решим проблема с липсата на  знания и информация за историята на местния край.
Ще решим проблема  с все по-голямата нужда от  индивидуална и колективна идентичност на местното население.
Ще решим проблема с липсата на социален живот и участие на хората в живота на местната общност.
Ще удовлетворим взискателността на хората към начина на поднасяне на информация,  нов и креативен способ за комуникация между библиотеката и потребителя.
Ще покажем възможностите на ИКТ и е-включването, като нов начин за развитие на местната общност.
Ще популяризираме целите, възможностите и реалните резултати от реализиране на проекта „Глобални библиотеки”.
Систематизирана и организирана  на едно място информация за местното културно историческо наследство практически не съществува. Това е причина и за непознаването историята на местния край от местната общност. С въвеждането на новата услуга или новият начин с който ще извършваме комуникацията с настоящите и бъдещи потребители ще ни направи по видими, открити и мобилни.
Безспорно това ще ни направи и по отговорни към удовлетворяване на духовните и културни потребности на местната общност а това не е ли и мисията на библиотеката да се изградим като център за общуване, генериране на идеи, опазване и възпитание в културните ценности на човечеството.
Идеята за информация  за местното културно наследство ще се превърне в инструмент  за развитие. Самото и популяризиране в Интернет пространството е предпоставка за повишаване интереса, чувствителността и осведомеността на местната публика, и особено на децата и младежите, към културното- историческото наследство. Ще успеем да  интегрираме  културното си  наследство в управлението на общината и региона. Ще провокираме желание за посещение в региона, като по този начин опосредствено ще се засили интереса и развитието  на отдиха и туризма, както и на други свързани с тях сектори, което пък ще се отрази върху създаването на нов имидж на селото и привличане на инвестиции. С опазването и експонирането  на  културното наследство, потенциала за повишаване качеството на живот било то в социален, духовен или икономически аспект се увеличава. Ще се подобрят взаимоотношенията и добруването на хората.
Чрез дигитализиране на материалите от миналото на родния край  ще осигурим бърз и лесен достъп до историята и културното развитие на Вакарел от посочените целеви групи.
Чрез организираното  е-съдържание в дигитална библиотека  ще увеличим броя на хората, използващи ресурса на библиотеката.
Чрез предвиждания форум, обратната връзка между библиотеката, ресурсите които подържаме и потребителите ще бъде по лесна и градивна.
Ще се утвърдим като водещ център за общуване на общинско ниво.
Ще  провокираме интерес в исторически и археологически среди за проучване на района, който почти не е проучван от архиологическа  гледна точка.
Според нас дигитализацията трябва да предшества историческото познание в този смисъл да продължим да откриваме, проучваме и анализираме местното културно наследство привличайки човешки и материален ресурс.
Устойчивостта на постигнатите от проекта резултати ще се гарантира със съвпадението на целите на проекта с една от уставните цели и основни дейности на читалището, а именно да изучава и популяризира историческото минало на родния край. Избраният облик на читалището, като информационен посредник за вакарелското население и отделяните за това средства от бюджета на читалището са гаранция за поддържането, надграждането и техническата осигуреност на дигиталната библиотека. Засиления интерес към историческото минало от една страна и развитие на способностите на населението да използва информационните технологии ще гарантират нарастващия брой потенциални потребители, което от своя страна ще принуждава библиотеката да разширява и подобрява качеството на предоставяната услуга.

ПРОТЕСТИРАМ...Протестирам, защото е модерно. В днешното време, единствения начин да изкажеш своето мнение по важен за теб въпрос, е да започнеш с вълшебната дума „Протестирам”.
Протестирам, защото е своего рода комерсиално. Не винаги за материални стимули и лично обогатяване. Просто, за да привлечеш вниманието към някаква кауза е да започнеш с „Протестирам”. Власт имащите през  годините след 1989 наложиха този единствено възможен начин на обратна връзка с „управляваните”, че ще те чуят само ако започнеш с „Протестирам”.
Протестирам, защото е важно да изразиш мнението си по въпроси, които витаят във въздуха и чакат своя отговор.
Протестирам против разделението на институциите, произвеждащи определен културен продукт и надмощието, което упражняват чисто държавните такива, като се стремят да задушат дори и не преднамерено останалите „мъничета”, които се стремят да се доказват.
В началото на месеца дигиталната агенция eDesign, занимаваща се с уеб услуги, компютърен дизайн, мултимедия и др. направи една голяма стъпка като организира един конкурс, благотворителна инициатива „Културата онлайн”, която има за цел да подобри видимостта на културни институции, артисти, художници, сдружения и други, създаващи културен продукт с цел да повиши разпознаваемостта на българската култура в глобалната мрежа.
Народно читалище „Заря 1902г.” с Вакарел кандидатства в инициативата с проект за създаване на дигитална библиотека „Вакарел – минало, песен и вяра”, където да бъде представено по един добър начин местното документално наследство в няколко раздела. Документи и материали свързани с историята на покрайнината, етнографията и фолклора с представяне на звукозаписи на образци от автентични народни песни, обичай и различни образци на словесното народно творчество. В отделен раздел да бъде представено творчеството на един незаслужено забравен поет, писател, общественик, какъвто е Стоян Ватралски – първият българин завършил Харвардския университет. Приятел на Иван Вазов, Константин Величков, Симеон Радев, Иван Шишманов. Недолюбван от властите преди 09.09.1944 заради протестантското си изповедание, близостта му с Дънов и преклонението му към богомилството и забраняван след девети заради англофилски и американофилски убеждения. Желанието ни е да представим и материали за хората от диаспората в с. Задунаевка, Украйна.
До тук добре. Проектът бе одобрен и представен във финалния конкурс, където да бъде предложен на одобрението на публиката във Фейсбук и оценка на жури с тежест на оценките 50 на 50. И това е добре. Нека всички да получат своята оценка. Но голямо бе учудването ни когато забелязахме сред одобрените участници институции като Националния исторически музей, Националния военноисторически музей, Национален фонд култура и други културни институти на държавна издръжка.
Е как да не протестираш. Не срещу организаторите заради благородната им идея. Не заради това, че проектът ти е представен на обществено обсъждане.
А срещу макар и дори неосъзнато действие на представителите на тези институции, които обричат състезанието в зародиш. Че кой е тоя, който ще се бори срещу такива утвърдени институции с множество симпатизанти, които олицетворяват родолюбието си с подкрепата за тях. Че кое е вакарелското читалище, че да се мери с тях. В такова състояние са читалището в Кабиле и това в кв. Тракия в Пловдив. Все едно да организираш двубой между муха и слон. Че той слона не усеща мухата, камо ли да се чувства застрашен от нея. А и публиката на двубоя вижда само слона, не забелязва мухата и за нея също тя е без значение.
За това протестирам. Че само мощта надделява и не могат да се видят и оценят идеите.
Протестирам заради децата и младежите от Вакарел, които отделят от времето си да ни радват с песните и танците си, и които учим на родолюбие, а не на площаден врякащ патриотизъм.
Протестирам заради нашите майки и баби, които носят неписаното българско предание, съхраняват и предават традициите български.
Протестирам от името на Стоян Ватралски, който ни гледа някъде от високо, подсмихва се и казва
„Е друже казвам ти аз “?... Щом днешний дух не те разбира...След сто години друг ще те цитира??”
Протестирам срещу това институции, разполагащи с милиони бюджет да отнемат и глътката въздух на организации, за които тя е животоспасяваща.
Протестирам заради хората, които смятат, че си истински българин ако натиснеш бутончето за НИМ или НВМИ, НАТФИЗ, НФК и др. Това, че се боря за читалището във Вакарел не ме прави по-малко българин.
На края, въпреки че не е много справедливо искам да получа подкрепата на всички ония, които протестират в името на някоя кауза. Не се боря за моя кауза, а за каузата на читалището във Вакарел, която е една малка брънка от културата на България. Ако вие подкрепяте моя протест, то подкрепете ни с гласуване в инициативата „Културата онлайн” http://coolture.info/getpage.php?page=file9
Знам, че не е някак си не е честно да Ви използвам по този начин, но просто нямам избор.